Inovativne prakse in proizvodi sonaravnega pridelovanja na malih kmetijah v času podnebnih sprememb (EKOMALE)

Program razvoja podeželja       Evropska komisija

Predstavitev pilotnega projekta EKOMALE

To pomeni uvajati nove tehnološke postopke gospodarjenja na kmetiji v sožitju z naravo, geografsko lego kmetije in z resursi ter znanji, ki jih že imajo na kmetiji ter te nadgraditi z novimi tehnološkimi znanji in inovativnimi pristopi. Kmetije potrebujejo konkretne rešitve, kako izboljšati ekonomiko na kmetiji, ki jo s konvencionalnim kmetovanjem, ki je bolj primerno za kmetije večjega obsega, niso dosegli. Zato je potrebno vpeljati rešitve za vizijo kmetom, ki so zavezani k čim bolj sonaravni pridelavi in iščejo rešitve in znanja, kako jih implementirati v prakso. V projektu je poudarek na umnem gospodarjenju z naravnimi viri, učinkoviti dostopnosti do dela in znanja ter posledično vzpostavitvi odporne in konkurenčne pridelave in predelave hrane. S tem se bo na kmetijah uredila stabilnost dohodka. Tak pristop tudi spodbuja generacijsko prenovo na kmetijah.

Projekt zaznamuje dober prenos praks in znanja vsem, ki jih potrebujejo – z uvedbo ‘mentorskih kmetij’ ter prikazom na sejmih, s prikazom na kmetijah in s predavanji prek sodelujočih partnerjev ter objavami na spletni podstrani IHPS, facebooku, radiu, televiziji in člankih v strokovnih in poljudnih publikacijah.

V projektu bodo z različnimi metodami (ekološka in biodinamična pridelava, uvajanje pridelovanja medovitih zelišč) prikazani poudarki na dodajanju vrednosti pridelavi zelišč in alternativnih poljščin in s tem krepitev biotske pestrosti ter pestrosti kolobarja na slovenskih njivah. Poudarek bo tudi na ohranjanju visokodebelnih sadovnjakov in dodajanju dodane vrednosti na področju sadjarstva, dobrobiti živali, ohranjanju pasme krškopoljskega prašiča in čebele kranjske sivke, sonaravnem načinu kmetovanja (ekološki, biodinamičen, permakultura, povezana s tradicionalnimi znanji …) ter vključevanju mladih na kmetijskem gospodarstvu, ki bodo sodelovali in se v prihodnosti morda navdušili za prevzem kmetije.

Nove tehnološke prakse bodo v pomoč kot inovativni pristop novim mladim kmetom. Vse rešitve za posamezne kmetije so usmerjene tudi  k vzpodbujanju  posredovanja znanj z dodano vrednostjo, lokalno pridelani hrani in razvoju Slovenije kot kulinarične destinacije, zmanjšanju zavržkov hrane ter vzpostavitev krogotoka virov, znanja in resursov v mikrookolju in na kmetiji.

Cilji projekta

Splošni cilj projekta je, da na štirih izbranih kmetijah z organiziranim in strokovnim vodenjem:

 • pripravimo pogoje  za čim bolj sonaravno pridelovanje, za inovativno predelovanje izdelkov ter razvoj dodatnih storitvenih dejavnosti, kar bo izboljšalo ekonomiko kmetovanja,  ki zahteva manj vhodnih stroškov,
 • prenos znanja na kmetije na področju gojenja zelišč v povezavi s čebelarstvom,
 • z ERM (Environmental Resources Management) je potrebno ugotoviti specifičnost  naravnih danosti leg in naravnih virov, ki so fizična podlaga za razvoj dejavnosti na kmetijah. Sonaravni način kmetovanja namreč zahteva tesno povezavo z naravo in upoštevanje njenih zakonitosti, kar pa pomeni dobro poznavanje procesov v okolju,
 • izdelava načrta pridelave in predelave, ki bo nastala na podlagi dosedanjih izkušenj, ki jih že imamo s sonaravno pridelavo zelišč ter vključujejo specifike lokacije, kjer bodo rastline rastle,
 • uvajanje optimizirano gojenje alternativnih poljščin (npr. konoplje glede na pridelek semena),
 • uvajanje izdelkov krškopoljskega prašiča v kulinarično ponudbo,
 • uvajanje zelišč v kulinarično ponudbo in ostale izdelke v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • uvajanje biodinamičnega pridelovanja zelišč,
 • prenos znanja na kmetije ter izboljšanje znanja na kmetijah na področju ekološke in biodinamične pridelave na kmetiji,
 • prenos znanja na kmetije in izboljšanje znanja na kmetijah na področju uvajanja novih izdelkov na kmetije iz sadja, zelišč, suhomesnatih izdelkov in medu,
 • varovanje naravnih virov,
 • ohranjanje biodiverzitete v naravi,
 • ohranjanje in povečanje konkurenčnosti kmetovanja na območjih z VVO in OMD,
 • razširjanje rezultatov projekta.

PARTNERJI V PROJEKTU

Partnerji v projektu ZELPOD  

TRAJANJE PROJEKTA

Pilotni projekt EKOMALE se je začel 5. 11. 2019 in bo trajal tri leta do 5. 12. 2022.

 

DOGODKI IN AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

PILOTNI PROJEKT EKOMALE NA RTV

07.10.2022

V sklopu oddaje Ljudje in zemlja, si 9.10.2022 oglejte prispevek o pilotnem projektu Ekomale, ki se letos zaključuje. Projekt je predstavljen od 13.32 do 24.16 minute.

Pilotni projekt EKOMALE: več informacij na www.ihps.si/pilotni-projekt-ekomale/

VABLJENI NA OGLED KMETIJE TEMNIK, PARTNERJA V PILOTNEM PROJEKTU EKOMALE

09.09.2022

Vabimo vas na ogled KMETIJE TEMNIK-ZELIŠČARSKA KMETIJA MAJNIKA, ki bo v PONEDELJEK, 12. septembra 2022 ob 9.00 na Kmetiji Temnik, Žiče 66a, 3215 Loče

Ogledali si bomo kmetijo Temnik in novosti, ki so jih vpeljali v okviru pilotnega projekta. Kmetija je zeliščarsko usmerjena. Pridelujejo različna zelišča, alternativne poljščine, kalčke in še kaj. V okviru projekta 'Inovativne prakse in proizvodi sonaravnega pridelovanja na malih kmetijah-Ekomale' so na kmetiji zasadili različna zelišča na večji površini, zasnovali so visokodebelni sadovnjak, izdelali različne čajne mešanice, ki so bile nagrajene na tekmovanju Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju in pridobili znamko Demeter (biodinamična pridelava).

Program ogleda:
9.-9.30: Predstavitev zeliščne kmetije Temnik
9.30-10.30: Biodinamično pridelovanje in izkušnje na kmetiji Majnika, Katja Temnik, Kmetija Majnika
10.30-11.00: Malica
11.00-12.00: Ogled kmetije Majnika: zeliščni vrt, njiva z zelišči, predelovalni obrat za zelišča in ostale alternativne kulture, predstavitev novih izdelkov, ogled novonastajajočega visokodebelnega sadovnjaka.

Pilotni projekt EKOMALE: več informacij na www.ihps.si/pilotni-projekt-ekomale/

VABLJENI NA OGLED DOBRIH PRAKS IN NOVOSTI V SKLOPU PILOTNEGA PROJEKTA EKOMALE

05.09.2022

Vabimo vas na ogled KMETIJE PRI MLINARJU, ki bo v SREDO 7. septembra 2022 ob 9.00 na Kmetiji Rotovnik Miroslav, Gotovlje 45, ŽALEC

Ogledali si bomo kmetijo Rotovnik in novosti, ki so jih vpeljali v okviru pilotnega projekta. Kmetija se poleg hmeljarstva ukvarja še s turizmom na kmetiji, alternativnim poljščinami, vinogradništvom in živinorejo. V okviru projekta 'Inovativne prakse in proizvodi sonaravnega pridelovanja na malih kmetijah-Ekomale' so na kmetiji uvedli rejo
krškopoljskih prašičev in predelavo v suhomesnate izdelke le-teh, zasadil kulinarični zeliščni vrt in naredili nove jedi z zelišči za svoje goste, kot tudi domač čaj.

Program ogleda:
Izvedli bomo tudi 2 predavanji projektnih partnerjev o dosežkih na kmetiji v okviru pilotnega projekta in sicer:

9.15-10.00: Volčji bob - njegov pomen v pridelavi in prehrani, Dr. Darja Kocjan Ačko, Biotehniška fakulteta Ljubljana, Oddelek za agronomijo

Volčji bob (Lupinus spp.) uvrščamo v botanično družino metuljnic (Fabaceae) in agronomsko skupino zrnatih stročnic. Strupene in grenke snovi v rastlini in zrnju so bile vzrok, da so ga v preteklosti uporabljali v glavnem za izboljševanje rodovitnosti tal. S trajnostno usmeritvijo kmetijske politike Evropske unije se v prihodnje kažejo realne možnosti za setev in uporabo volčjega boba, ne le grenkih sort, ki so zaradi bogate olistanosti ustrezne za zeleno gnojenje, ampak tudi rastlin in zrnja požlahtnjenih sladkih sort, ki so nov alternativni vir beljakovin (35 do 50 %), odpornega škroba in prehranskih vlaknin. Zrnje sladkih sort volčjega boba ali divja kava je lahko odličen kavni nadomestek.

10.00-11.00: Ekonomiko reje prašičev pitancev na kmetiji Mlinar, Marjana Avberšek, Marjeta Ženko in Irena Kos, KGZS-KGZ Celje
V predavanju bomo prikazali ekonomiko reje prašičev pitancev in krškopoljskega prašiča na kmetiji Mlinar, namen reje ter uporabnosti mesa avtohtone pasme - krškopoljski prašič. Prikazani bodo tudi novi suhomesnati izdelki.

11.00-11.30: Malica

11.30-13.00: Ogled kmetije Rotovnik: obiranje hmelja, krškopoljski prašiči, novi izdelki in predstavitev dobrih praks, ki so jih razvili v okviru pilotnega projekta 'Inovativne prakse in proizvodi sonaravnega pridelovanja na malih kmetijah v času podnebnih sprememb'- Ekomale.

Ogled bomo nadaljevali ob 13.30 na KMETIJI JAZBINŠEK, Pernovo 11, Žalec

Kmetija Jazbinšek, Pernovo 11, Žalec, je partnerska kmetija pilotnega projekta Ekomale, ki se ukvarja s čebelarstvom, uvaja alternativne poljščine in skrbi za gozdne površine. V okviru pilotnega projekta so posadili medoviti zeliščni vrt v bližini čebelnjaka, pridobili so znanja o registraciji dopolnilne dejavnosti na kmetiji in razvili prototipe medu z zelišči. Ob ogledu kmetije nam bo kmet Dejan Jazbinšek predstavil novosti na kmetiji.

Pilotni projekt EKOMALE: več informacij na www.ihps.si/pilotni-projekt-ekomale/